Autor: Mate Kapović

Riječ "građanin" je nesumnjivo liberalni i transklasni* ideologem** iako ga i mnogi na ljevici (ili na "ljevici") često upotrebljavaju. To je pojam koji obuhvaća sve članove društva - i političko-ekonomsku elitu i sirotinju i radništvo. Očito je stoga da prilikom upotrebe toga termina izostaje svaka, pa i najgrublja (npr. podjela na 1% i 99%), klasna analiza.

Kada se govori o "građanima/građankama" - obraćamo se svima. I bogatima i siromašnima, i eksploatatorima i potlačenima. A to nije ljevica - ljevica bi se trebala obraćati primarno izrabljivanima, potlačenima, siromašnima, obespravljenima... Progresivni pokreti se stvarno obraćaju (radnoj, izrabljivanoj i potlačenoj) većini društva, ali ne svima. Ljevica se ne obraća i ne bi se trebala obraćati kapitalistima i političkoj nomenklaturi (a oni su isto među "građanima/građankama").

Obraćajući se svima kao "građanima/građankama", time ne samo da se obuhvaća i sirotinju i tajkune, nego ih se implicitno i (naravno, samo prividno) tobože izjednačuje po pravima i interesima. A prava oligarhije na vrhu i većine društva niti su ista, niti njihovi interesi mogu biti isti.

Osim toga, upotrebom ideologema "građani/građanke" ljevica odustaje od svoga internacionalizma jer se više ne obraća svim radnica/ima, svim siromašnim, obespravljenima i izrabljivanima bez obzira na nacionalnu/etničku/vjersku pripadnost, nego se obraća samo onima koji imaju državljanstvo određene države. U tom su smislu "građani" samo liberalna zamjena za nacionalistički ideologem "nacije".

Upotreba liberalne/građanske(!)/buržoaske terminologije nije nekakvo lukavstvo uma i tobožnja primjena "neprijateljske" terminologije u našu svrhu - prihvaćenjem takve terminologije se istovremeno prihvaćaju i sve konotacije koju s njom idu, te se legitimira dominantni ideološki diskurs i pristaje na njegove okvire i zadatosti. Osim toga, upotreba svakog pojma je istovremeno i performativna***.

Stoga bi na ljevici pojam "građana", kada se to god može, trebalo izbjegavati i umjesto toga upotrebljavati terminologiju koja ima polazište u ovakvoj ili onakvoj klasnoj analizi, a što bi trebala biti osnova svake progresivne politike.

_______________
* Koji nadilazi klase, koji ne govori o klasama, nego ih nadilazi.
** Najmanja jedinica (koncept) određene ideologije.
*** Utječe na stvarnost - stvara/proizvodi stvarnost.

Pošteno je priznati da ova stranica koristi cookies/kolačiće.
Podatke koji se prikupe na taj način ne dilamo dalje. Pogotovo ne Googleu.
Za analizu statistike posjeta, kao i za sve drugo, koristimo open source.
OK?